ประวัติ นายแพทย์ สุรเดช บุณยเวทย์

นายแพทย์ สุรเดช บุณยเวทย์
เกิด 30 กันยายน 2504
บ้านเกิด อ.สูงเม่น จ.แพร่
คู่สมรส พต.หญิง ระวิวรรณ บุณยเวทย์

บุตรธิดา
1 นส.รัญชิดา บุณยเวทย์(เอื้อย)
2 ดช.ดุลยวิทย์ บุณยเวทย์(ดอส)
3 ดช.สุรยุทธ์ บุณยเวทย์(ก้อง)

 
ประวัติการศึกษา
 -โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จ.แพร่
 -โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
 -โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 -วุฒิบัตรฯสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า)
 -หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 20

 
ประวัติรับราชการ
 -แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย
 -สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลเวียงสา จ.น่าน
-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา จ.น่าน

About the author /