ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเวียงสาข้อมูลทั่วไปของอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ความเป็นมาในอดีต
        อำเภอเวียงสา  ไม่มีประวัติที่ทางราชการได้จัดทำขึ้นไว้แต่อย่างใด เพียงแต่มีคนโบราณหรือข้าราชการรุ่นเก่าๆเล่าสืบต่อกันมาและสอดคล้องกับ  หลักฐานสำคัญ ทางโบราณวัตถุปูชนียสถานซึ่งเป็นที่ยืนยันเชื่อถือได้ และได้มีพงศาวดารน่านกล่าวถึง  การสร้างอำเภอเวียงสาไว้ ก็เฉพาะเพียงแต่การสร้างเมืองเท่านั้น อำเภอเวียงสา ก่อนการใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ร..116 (พ.ศ.2440) มีฐานะ เป็นเมืองหรือเรียกตามภาษาภาคเหนือว่าเวียงและมีชื่อว่าเวียงป้อมีผู้ครองเมือง ซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครน่านชื่อว่า เจ้าอินต๊ะวงษา แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า เจ้าหลวงเวียงสา


ข้อมูลพื้นฐานประชากร
€ชาย
หญิง
รวม
ประชากรอำเภอเวียงสา
35,264
35,030
70,294


ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,894.893 ตร.กม.
ประชากร 70,294 คน (ข้อมู, ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
ความหนาแน่น 37.12 คน/ตร.กม.ข้อมูลสถานบริการ ในอำเภอเวียงสา

โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง              1    แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       2   แห่ง   (ปี 2553)

สถานีอนามัยขนาดใหญ่                     2    แห่ง

สถานีอนามัยทั่วไป                          19   แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน           3   แห่งAbout the author /