นโยบายคุณภาพโรงพยาบาลนโยบายคุณภาพโรงพยาบาล


1. พัฒนาคุณภาพโดยการส่งเสริมป้องกัน  รักษาฟื้นฟูสุขภาพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

    
2. เคารพสิทธิของผู้ป่วยและให้บริการโดยยึดหลัก คุณธรรม  จริยธรรม


     3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคำนึง

    ถึงหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

    
     4. จัดให้มีระบบตรวจสอบ เฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

         บุคลากรผู้ใช้บริการและชุมชน
    
        5. ส่งเสริมการบริการเชิงรุกสู่ชุมชน

        6. มีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

        7. สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยการบริการอย่างโปร่งใส  และยุติธรรม        ใช้ระบบ
        คุณธรรม  ตลอดจนสรรหาสวัสดิการที่เหมาะสม ตอบแทนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

     8. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

        9. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

     10. จัดสรรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพสูงสุดทั้งในด้านวิชาการและบริการ
    
     11. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบ และเทคโนโลยีในการบริการสาธารณสุข

About the author /