โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 101 บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

      วันที่ 1 กรกฎาคม  2557  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  101   สายอำเภอร้องกวาง -น่าน ตอน 1  ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องขูดหินปูน จำนวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณมงคล -คุณอัญชลี  ปิ่นสกุล   นายช่างอาวุโส  บริจาค  17,000  บาท  และคุณวีระ  โตวิริยะเวช พร้อมคณะ  บริจาค  17,000 บาท  รวมเป็นเงิน  34,000  บาท โดยมีทันตแพทย์หญิงอัญชัญ  เอกอนันตกุล หัวหน้าหน่วยงานทันต    กรรมพร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

                                                    โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาในการ   บริจาคครั้งนี้ โรงพยาบาลจะนำเงินบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป

About the author /