โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเวียงสาได้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วย
เหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้านสาลี่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอ
เวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมี แพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม
และออกบริการคัดกรองคนพิการ และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ

IMG_4337 IMG_4340 IMG_4361 IMG_4363 IMG_4365 IMG_4367 IMG_4369 IMG_4371 IMG_4376 IMG_4382 IMG_4383 IMG_4406 IMG_4407