โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2561 โรงพยาบาลเวียงสา และเครื่อข่ายสุขภาพ ได้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของ
สมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้าน
บ่อหอย ภักดีธรรม อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ รพ.เวียงสา
และคณะเจ้าหน้าที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปมีผู้มารับบริการ 72 ราย และโรคทางทันตกรรม จำนวน 16
รายและออกบริการคัดกรองคนพิการ 1 ราย และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 89 ราย และให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจำนวน รวมทั้งหมด 178 ราย

IMG_0758 IMG_0765 IMG_0771 IMG_0773 IMG_0781 IMG_0786 IMG_0787 IMG_0789 IMG_0795 IMG_0803 IMG_0807 IMG_0810 IMG_0812 IMG_0816 IMG_0822 IMG_0823 IMG_0845 IMG_0858