โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

IMG_4042

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลเวียงสาได้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วย
เหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้านห้วยหยวก ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ รพ.เวียงสาและคณะเจ้าหน้าที่
ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม และออกบริการคัดกรองคนพิการ และให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจำนวน 81 ราย

IMG_3891 IMG_3894 IMG_3909 IMG_3910 IMG_3921 IMG_3929 IMG_3934 IMG_3939 IMG_3948 IMG_3955 IMG_3961 IMG_3974 IMG_3999 IMG_4000 IMG_4004 IMG_4018 IMG_4033 IMG_4042