โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว บ้านบ่อหอย – ภักดีธรรม 2559

01

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 324 ได้หน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชน ตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้านบ่อหอย – ภักดีธรรม ตำบลแม่ยาบหัวนา อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต นายแพทย์ชำนาญการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงสาและแพทย์หญิง เจนจิรา  จิโน พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ ทั่วไป จำนวน 63 ราย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17 18 19 IMG_7645 IMG_7646