โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 324 ได้หน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชน ตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก
ให้บริการที่ บ้านน้ำปี้ หมู่ 5 ตำบล น้ำมวบ อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีแพทย์ณัฐพล พรรณเชษฐ์นาย แพทย์ชำนาญการ และ นางสุภลักษณ์ นันทวาสน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสาและคณะ ไปให้บริการตรวจ
รักษาโรคทั่วไป และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจำนวน 59 ราย

01 02 03 06 05 04 09 08 07