โรงพยาบาลเวียงสา รับโล่ห์และเกียรติบัตร จากกระทรวงสาธารณสุข

001

กระทรวงสาธารสุข ได้มอบโล่ห์และเกียรติบัตรให้กับ โรงพยาบาลเวียงสา ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ( HPH Plus) และเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และ ได้รับเกียรติบัตรรับรอง โรงพยาบาลที่ ผ่านการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ (Quality TB Clinic :QTBC) ปีงบประมาณ 2557-2558 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
003

001

002