โรงพยาบาลเวียงสา มอบเกียรติบัตร ดีเด่น ให้กับ เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557

IMG_4341

โรงพยาบาลเวียงสา มอบเกียรติบัตร ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการคัดเลือกจากคณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ประจำปี 2557 โดยมีนางสุภลักษณ์ นันทวาสน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการบริหาร ได้แก่  นายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการ

2. ด้านปฏิบัติงาน ได้แก่   นางจารุพรรณ์ บุญวิริยะศักดิ์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอนงค์ ธิมา                    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานการ

นางสาวอนงค์ อินสอน              พนักงานการเงินและบัญชี

นายแจ้ เฟื่องฟู                           พนักงานอาคารสถานที่

IMG_4341 IMG_4323 IMG_4327 IMG_4332 IMG_4336 IMG_4339