โรงพยาบาลเวียงสาก้าวสู่ โรงพยาบาลคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีความมุ่งหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มีความสุขจากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน มีการสร้างหลัก ธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารอย่างมีคุณภาพ และเป็นบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุขและเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวียงสา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลคุณภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง” การก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรม โดย มีวัตถุประสงค์
ระยะที่๑


๑. บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจแนวคิดและหลักการโรงพยาบาลคุณธรรม
๒. โรงพยาบาลเวียงสาประกาศเจตนารมณ์และมีเป้าหมายสู่การบรรลุสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
ระยะที่๒
๑.บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
๒.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ระยะที่๑
โรงพยาบาลเวียงสาประกาศเจตนารมณ์และก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรมภายใน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.ร้อยละ๙๕ ของบุคลากรสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานมีการประกาศเป้าหมายการก้าวสู่ โรงพยาบาลคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม
ระยะที่๒
โรงพยาบาลเวียงสาผ่านการประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมภายใน ปี ๒๕๕๘
๑.ร้อยละของคะแนนความสุขจากการทำงานเฉลี่ยของบุคลากรมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐
๒.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการมารับบริการเฉลี่ยของผู้มารับบริการมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ๙๐

แผนกิจกรรมในการดำเนินงาน
กิจกรรม (ระยะที่๑.) ระยะเวลา หมายเหตุ
1.ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมแก่ผู้บริหาร รพ. ๕ ก.พ.๕๘

2.แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม ๙ ก.พ.๕๘

3.สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรโดยรับฟังปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ(นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร) ๗ มี.ค.๕๘

4.ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อประกาศนโยบายถ่ายทอดแนวคิด ปรับทัศนคติ สร้างแนวทางการมีส่วนร่วม กำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล ๑๒-๑๓ มี.ค. ๕๘ แยกเป็น ๒รุ่นๆละ๑วัน

5.ประกาศเจตนารมณ์ บันทึกข้อตกลงร่วม และนำเสนอ แผนงานที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์เป็นรูปธรรมของทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ๒๔ มี.ค.๕๘

กิจกรรม (ระยะที่๒.) ระยะเวลา หมายเหตุ
1.ดำเนินการตามแผนโรงพยาบาลคุณธรรม ที่ได้จากกิจกรรมการประกาศเป้าหมายและเจตนารมณ์ในระยะที่๑ ๒๕ มี.ค.๕๘ เป็นต้นไป

2.เวทีนำเสนอเรื่องเล่าโรงพยาบาลคุณธรรม พค./สค./พย. ๕๘

3.สรุปถอดบทเรียน โรงพยาบาลคุณธรรมประจำปี ๒๕๕๘ ๒๕ ธ.ค. ๕๘ งานส่งท้ายปีเก่า