แจ้งแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ 2561 ตามภารกิจพื้นฐานและไม่ได้รับงบลงทุน

แจ้งแผนกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พศ 2561 ตำมภำรกิจพื้นฐำนและไม่ได้รับงบลงทุน-EB4(1)ข้อ1