แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสา  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  จำนวน  4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 24  ธันวาคม 2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-24 ธันวาคม 2564 และลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2564  นั้น  โรงพยาบาลเวียงสา ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

     ผู้มีสิทธิสอบ

  • นางสาวสุพรรณนิภา    มุงต่อม
  • นางสาวเก็ตตวา         ปัญญา
  • นางสาวลัดดาวัลย์       อานุภาพ
  • นางสาวปาริฉัตร        บริบูรณ์
  • นางสาวกัลยา           แซ่จ๊ะ
  • นางสาวบุณญาพร       ศักดิ์หารอินทร์

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้มีสิทธิสอบ

  • นางสาวนนฐิยา           วงศ์ยะ
  • นางสาวธิดารัตน์          ด่านเพชรสกุลคีรี
  • นางสาวสุกัญญา          คำมานะ

 ผู้ไม่มีสิทธิสอบ

     นางสาวษมาภรณ์        สมสุข (คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศ ฯ)  

ตำแหน่ง  คนสวน

      ไม่มีผู้มาสมัคร        

            โดยให้ผู้มีสิทธิสอบมาสอบคัดเลือกในวันที่ 28  ธันวาคม  2564 
ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงสา               

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *