รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ฉะนั้นอาศัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง  เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคายของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2545  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  จำนวน  6  ตำแหน่ง  7  อัตรา  ปฏิบัติงานที่  โรงพยาบาลเวียงสา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

  1. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน  ๑  อัตรา
  2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  ๑  อัตรา
  3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน  ๑  อัตรา
  4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน  2  อัตรา
  5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ    จำนวน  1  อัตรา
  6. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ             จำนวน  1  อัตรา ..

ตามเอกสาร ดาวโหลดประกาศรับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *