รพ.เวียงสา มอบเกียรติบัตร ให้คุณ ทัน ยอดรักษ์

โรงพยาบาลเวียงสา เกียรติบัตร ให้คุณทัน ยอดรักษ์ ที่ได้ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลในการช่วยคัด กรองผู้ป่วยในงานตึกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เวลา 6.00-8.00 น ประจำทุกวัน ทำงานโดยจิตอาสา มอบให้ในวันที่ 23
มีนาคม 2559 ในงานวัน อสม.ประจำปี 2559 โดยมีนาย นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 05 01 02 03 04น่านเป็นผู้มอบ
ทางโรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณ คุณทัน ยอดรักษ์ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาศนี้ด้วย