รพ.เวียงสา ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

รพ.เวียงสา ขอดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน  จำนวน 8 เครื่อง ตามรายละเอียด

ดาวโหลด เอกสารหมายเลข      1  ขออนุมัติซื้อ คอมพิวเตอร์

 ดาวโหลด เอกสารหมายเลข   2   คำสั่ง กำหนดราคากลางคอมพิวเตอร์

ดาวโหลด  เอกสารหมายเลข   3   แผนคอมพิวเตอร์

ดาวโหลด เอกสารหมายเลข    4   คุณลักษณะเฉพาะ คอมพิวเตอร์

 ดาวโหลด เอกสารหมายเลข   5    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คอมพิวเตอร์

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *