รพ.เวียงสา จัดการแข่งขัน EMS rally ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

ทีมเครือข่ายอุบัติเหตุและฉุกเฉินอำเภอเวียงสา ทีมโดย รพ.เวียงสา รพ.สต. ทุกแห่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบลที่มีทีมกู้ชีพ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพอาเภอเวียงสาขึ้น
โดยมีการจัดการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ EMS Rally 2562 ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม2562
ณ.ที่ทำการ กศน อำเภอเวียงสา โดยมี นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวย รพ เวียงสา เป็นเปิดการแข่งขัน มีทีม
กู้ชีพเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม โดยในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันการจัดการและการดูแลผู้ประสบภัย
เมื่อพบเหตุการณ์สาคัญ ได้แก่ การใช้เครื่อง AED การเผชิญสารเคมี การจัดการคนติดยาคุ้มคลั่ง ถอดหมวกกันน็อค
คนติดในรถ และทดสอบสมรรถนะรายบุคคล การช่วยเหลือคนจมน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุบัติเหตุหมู่ รวมทั้ง
ฐานสำคัญๆอื่นที่ให้ทีมได้ฝึกซ้อม พร้อมช่วยประชาชนในเวียงสาอย่างมั่นใจ

ในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเวียงสา นาย นายไกรสรณ์ อนิวรรตน์ ได้มาให้
โอวาทและมอบรางวัลแก่ทีมผุ้ชนะ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมกู้ชีพอบต.จอมจันทร์ รองชนะ
เลิศอันดับ 1 ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางเวียง รองชนะเลิศอันดับ 3 อบต ทุ่งสีทอง
ขอขอบคุณทีมกู้ชีพหัวใจแกร่งทุกท่าน ที่ได้ทางานอย่างเสียสละ มุ่งมั่น เสี่ยงภัย เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
นั่นคือการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอบุญกุศลทั้งหลายจงปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวท่านให้มีความสุข
ตลอดไป

IMG_0501 IMG_0533 IMG_0538 IMG_0548 IMG_0549 IMG_0553 IMG_0567 IMG_0573 IMG_0577 IMG_0579 IMG_0581 IMG_0588 IMG_0610 IMG_0623 IMG_0625 IMG_0630 IMG_0632 IMG_0679 IMG_0683 IMG_0685 IMG_0691 IMG_0693 IMG_0697 IMG_0701 IMG_0703 IMG_0706 IMG_0707 IMG_0709 IMG_0713 IMG_0715 IMG_0718 IMG_0723 IMG_0724 IMG_0725 IMG_0730

IMG_0535