โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ปี 2562

20190225_๑๙๐๒๒๕_0070เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลเวียงสาได้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์
จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ให้บริการที่ บ้านห้วยหยวก ตำบลยาบ
หัวนา อำเภอเวียงสาเวียงสา จ.น่าน โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ รพ.เวียงสาและคณะเจ้า
หน้าที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม และออกบริการคัดกรองคนพิการ และให้บริการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ

20190225_๑๙๐๒๒๕_0003 20190225_๑๙๐๒๒๕_0005 20190225_๑๙๐๒๒๕_0009 20190225_๑๙๐๒๒๕_0013 20190225_๑๙๐๒๒๕_0022 20190225_๑๙๐๒๒๕_0023 20190225_๑๙๐๒๒๕_0025 20190225_๑๙๐๒๒๕_0027 20190225_๑๙๐๒๒๕_0029 20190225_๑๙๐๒๒๕_0034 20190225_๑๙๐๒๒๕_0036 20190225_๑๙๐๒๒๕_0039 20190225_๑๙๐๒๒๕_0040 20190225_๑๙๐๒๒๕_0042 20190225_๑๙๐๒๒๕_0050 20190225_๑๙๐๒๒๕_0058 20190225_๑๙๐๒๒๕_0062 20190225_๑๙๐๒๒๕_0064 20190225_๑๙๐๒๒๕_0067