โรงพยาบาลเวียงสา มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นประจำปี 2560

23

คณะกรรมการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสา ร่วมกับตัวแทนโซนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต
เวียงสา ได้คัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นเกียรติ
ประวัติแก่บุคลากรทางการพยาบาลด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งหมด จำนวน 3 สาขา รวม 10 คน โดยอ้างอิง
เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาล โดยมีนายแพทย์ กฤษพงษ์ โรจน์วิภาต ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงสาเป็นผู้มอบ โดยในการครั้งนี้มีการให้ความรุ้ทางวิชาการด้วย

รายนามพยาบาลดีเด่นประจำปี 2560 จำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
สาขาผู้บริหารการบริการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
– นางสุจินดา สุภาพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานคลินิกพิเศษ

สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับทุติยภูมิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

– นางพูนทอง ทะนันชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยใน
– นางเจตนา เทียมเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยใน
– นางมัณฑนา สุทธารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก
– นางอนงค์ ภูใบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอก
– นางพัชรินทร์ สายสั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

– นางสมจิตร วงษ์วิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
– นางหอมหวล ปัญญานะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาเคียน
– นส.พิกุล วิลาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปงสนุก
– นางแพรวพรรณ คำศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ป่าแพะ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33