มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึง ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร-EB4(3)ข้อ3