มอบตราสัญญาลักษณ์ห้องสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ( WC OK)

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มอบตราสัญญาลักษณ์ห้องสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ( WC OK) ให้กับ โรงพยาบาลเวียงสา เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด พร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยมี นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

IMG_7550 IMG_7540 IMG_7542 IMG_7548 IMG_7549