พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

13

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ อาคารสาราธิคุณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Joni and friends ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  โรงพยาบาลเวียงสา สโมสรโรตารีเวียงสา สโมสรโรตารีน่าน แพทยสภา รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กและ ผู้พิการในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอเมืองน่าน รถเข็นจำนวน 89 คัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ จำนวน 60ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 149 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 2,641,875 บาท โดยการมอบรถเข็นและอุปกรณ์ในครั้งนี้ทางทีมงานสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ Joni and friends ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับอุปกรณ์ เสริมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับคนพิการ มีการสอนและแนะนำวิธีการใช้งานโดยทีมนักกายภาพบำบัดจังหวัดน่าน เพื่อให้คนพิการนำอุปกรณ์ไปใช้ได้จริง

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 10543 IMG_1867