ผู้มีอายุ 20-50 ปี รับวัคซีน โรคคอตีบ-บาดทะยักฟรี

คอตีบ 1.12

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ประชาชนอายุ 20 – 50 ปี 28 ล้านคนทั่วประเทศฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เนื่องจากผลส่ารวจพบกลุ่มวัยนี้มีระดับภูมิคุ้มกันโรคต่่ามาก เสี่ยงป่วยเป็นโรคคอตีบได้สูง สามารถเข้ารับบริการฉีดที่สถานบริการในสังกัดทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2558

คอตีบ 1

คอตีบ 2