ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ดาวโหลดเอกสารได้ทีี่ลิ้ง >>> ประกาศรายชื่อผู้สอบได้<<<<

 

         ประกาศโรงพยาบาลเวียงสา

เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

…………………………………………………………………

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา, ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๑  อัตรา,  ตำแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน  ๑  อัตรา,  ตำแหน่ง  พนักงานห้องปฏิบัติการ  จำนวน  ๑  อัตรา,  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  ๒  อัตรา,  ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา  นั้น โรงพยาบาลเวียงสา ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

         ผู้ที่สอบได้ ตำแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล

๑.  นางอภิรดี  นิ่มใหม่

         ผู้ที่สอบได้  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข

  • นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ

สำรอง

๑. นางสาวธรัญญา    ดีกัลลา

๒. นางสาวมณฑิตา   วังมงคล

๓. นายปิยะพงศ์   มาแก้ว

๔. นางสาวพัชราภรณ์   มาลารัตน์

 

ผู้ที่สอบได้  ตำแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค

๑. นางสาวศุภลักษณ์   บุญนำ

สำรอง

๑. นางสาวทัศนีย์   กันตา

๒. นางลออ   ทองติ๊บ

๓. นางสาวสุพิรยา  เอื้ออารียจิตต์สกุล

ผู้ที่สอบได้  ตำแหน่ง  พนักงานห้องปฏิบัติการ

  • นางสาวเกศรินทร์ อินผ่อง

สำรอง

  • นางสาววรินทร ใจคำ
  • นางสาวเจนจิรา กันอินทร์
  • นางสาวกันตพร บัดแก้ว

 

ผู้ที่สอบได้  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  • นางสาวสุมิตรา ขันเชียง
  • นางสาวณัฐธิดา ปริกเพชร

สำรอง

  • นางสาวรัตติกาล มินทะนา
  • นางสาวพัทธนันท์ ท่าช้าง

 

ผู้ที่สอบได้  ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

  • นางพัทยา มานะกิจ

 

โดยให้ผู้สอบคัดเลือกได้  ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐     เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเวียงสา  ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์   โดยโรงพยาบาลเวียงสาจะเรียกตัวสำรองขึ้นมาแทน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นายกฤตพงษ์  โรจนวิภาต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา