ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตราฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ-รถพยาบาลฯ.pdf

คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุุณลักษณะพัสด

ขออนุมัติการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

.ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_0001

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตราฐานควมปลอดภัย 10 G)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์

.เอกสารประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *