คุณพ่อหล่อ -คุณแม่ครองพรรณ พุฒิกุลางกูร บริจาคเงิน ให้ โรงพยาบาลเวียงสา

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2560  คุณพ่อ คุณพ่อหล่อ -แม่ครองพรรณ พุฒิกุลางกูร ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเวียงสา จำนวน 100,000 บาทเพื่อสบทบในการซ์้อครูภัณฑ์การแพทย์  โดย มีนานแพทย์กฤษพงษ์  โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณ คุณพ่อหล่อ -คุณแม่ครองพรรณ พุฒิกุลางกูร  เป็นอย่างสูงทางโรงพยาบาลจะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ