คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

01

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธีและมีส่วนราชการใน พ่อค้าประชาชนในอำเภอเวียงสา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา

02

03

04

05

06

07