คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข