ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


1. ขอนุญาตเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562


2. แบบฟอร์ม ขอนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

3. รายการ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
3.1 เอกสารแนบท้าย

4. หนังสือแจ้งผลอนุมัติแผน ค่าบริการทางการแพทย์ ปี62

5. หนังสือแจ้งโอนเงิน