ขออนุญาตเผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไชค์ของหน่วยงาน

เอกสารดาวโหลดด้านล่าง

1. ขออนุญาตเผยแพร่แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่

2. แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์_0001