ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบ บุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ บนเวปไซด์ หน่วยงาน ผ่านระบบ online

ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-EB4(3)ข้อ2