ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเวปไชค์โรงพยาบาลเวียงสา

1. ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563