ขออนุญาติเผยแพร่ เอกสารจัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

1. ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

2 แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่

3. แผน

4. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ ใบตรวจรับ

5. รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

6. คุณลักษณะเฉพาะ

7. รายงานขอซื้อและแต่งตั้ง กก ตรวจรับ

8. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ

9. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

10. แจ้งทำสัญญา

11. สัญญาซื้อขายทั่วไป

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ใบตรวจรับ