ขออนุญาติเผยแพร่ เอกสารจัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

1. ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

2 แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่

3. แผน

4. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ ใบตรวจรับ

5. รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

6. คุณลักษณะเฉพาะ

7. รายงานขอซื้อและแต่งตั้ง กก ตรวจรับ

8. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ

9. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

10. แจ้งทำสัญญา

11. สัญญาซื้อขายทั่วไป

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ใบตรวจรับ

 

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *