ขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน ผ่านระบบ online ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พศ 2560

ขออนุญำตประกำศเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงำน ผ่ำนระบบ online-EB4(3)ข้อ1_1