ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2561(ตค.60-มีค.61)

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเวียงสา ประจำปี 2561(ตค.60-มีค.61)

*** ดาวโหลดเอกสารสรุปผลการดำเนินการ เรื่องข้อร้องเรียน ประจำปี 2561 ***