กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2560

11

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
ประจำปี 25560 มีคุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสงและคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงพยาบาลเวียงสา ได้เป็นประธานใน
การมอบทุนการศึกษา โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะ
กรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาเขตน่านภายในจังหวัดน่าน จำนวน 85 กองทุน จำนวน 82,000 บาท
โดยในงานดังกล่าวได้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญา ดังนี้
1.คุณหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง 5000 บาท
2.หจก.ไชมมิตรกิจเกษตร 5000 บาท
3.อาจารย์ลิขิต จันทรกำธร 1000 บาท
4.อาจารย์เสอี่ยม-อาจารย์เตรียมจิตร คำเต็ม 1000 บาท
5.อาจารย์วุฒิไกร -อาจารย์ลักขณาพร ใจยศ 1000 บาท
6.นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต 1000 บาท

ทางโรงพยาเวียงสาในนามกองทุนนายแพทย์กิตพงษ์ จรัญญาขอขอบผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคครั้งนี้และขอ
ขอบคุณ คุณพวงพยอม หลวงเทพ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุล้าน อ.เวียงสา จ.น่าน ทีเอื้อเฟื้อสถานที่และให้เสียง
บรรยายในการจัดทำวีดีทัศน์ นำเสนอประวัตินายแพทย์ กิติพงษ์ จรัญญา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24